Datganiad o Bwrpas

Mae Cylch Meithrin Carreg Hirfaen yn darparu sylfaen gref i’n plant blynyddoedd cynnar ddatblygu eu gwaith dysgu a chwarae a’u sgiliau cymdeithasol, a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.  Bu’r Cylch yn gweithredu fel Cylch Meithrin Coedmor mewn caban ar hen safle Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen ac mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad o ddarparu addysg blynyddoedd cynnar. Symudodd i’w leoliad newydd yn ystod gwanwyn 2016.

Mae’r Cylch wedi’i leoli mewn ystafell bwrpasol ar gampws Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen ym mhentref Cwmann. Mae’r ystafell yn fawr ac mae’n cynnwys gwahanol ardaloedd gan gynnwys cornel ddarllen ac ardal grefft, yn ogystal â digon o le i chwarae. Yn ogystal, mae gan y Cylch ardal chwarae bwrpasol yn yr awyr agored gyda phwll tywod, cegin chwarae a blociau adeiladu a llawer o deganau eraill. Mae’r ardal hon wedi’i chysgodi ac yn addas i’w defnyddio ym mhob tywydd. At hynny, mae’r Cylch yn gallu defnyddio ardal chwarae meddal y tu allan i ystafell y dosbarth Derbyn, yn ogystal â’r ardal chwarae antur, yr ardal arddio a’r caeau chwarae.

 

Caiff y Cylch ei redeg gantair aelod o staff, sef arweinydd y Cylch (Mrs Hannah Jones) a’r cynorthwywyr (Miss Debbie Luker a Mrs Charlotte Morgan).  Mae gan bob un ohonynt gymhwyster NVQ Lefel 3 mewn gofal plant (ar wahân i Miss Charlotte sydd â llawer o gymwysterau eraill), ac mae ganddynt dystysgrifau perthnasol mewn diogelu plant a iechyd a diogelwch.  Mae’r staff i gyd yn cael hyfforddiant rheolaidd ym mhob agwedd ar addysg blynyddoedd cynnar.

 

Mae oriau gweithredu’r Cylch fel a ganlyn:

 

Dydd Llun i  ddydd Gwener 8.30yb – 12.00yp.

Dydd Llun i ddydd Iau 1.00yp - 3.15yp.

 

Manylion Cyswllt

Arweinyddes y Cylch

Hannah Jones  01570422391

 

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

0300 7900 126

 

 

 

Statement of Purpose

Cylch Meithrin Carreg Hirfaen provides a strong foundation, through the medium of Welsh, for our early years children to develop their learning, play and social skills.  The Cylch has been functioning as Cylch Meithrin Coedmor in a caban on the old school campus of Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen and has many years of experience providing early years education and moved in the Spring of 2016 to its new location.

The Cylch is located in a dedicated room on the campus of Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen in the village of Cwmann.  The room is a large room containing various areas from a reading corner to craft area as well as plenty of room for playing.  The Cylch also has a dedicated covered outdoor area for outdoor play with a sand pit, play kitchen and blocks for building as well as many other toys.  The Cylch is also able to use a soft play area outside the Reception Class as well as the adventure play area, gardening area and pitches.

The Cylch is run by three members of staff, the Cylch leader (Mrs Hannah Jones) and assistants (Miss Debbie Luker a Mrs Charlotte Morgan).  They all have NVQ Level 3 qualification in childcare (apart from Miss Charlotte who has many other qualifications) and relevant certificates in safeguarding children and health and safety.  They all attend regular training in all aspects of early years education.

 

The Cylch’s operating hours are as follows:

Monday to Friday 8.30am to 12 noon.

Monday to Thursday 1pm to 3.15pm.

 

Contact Details

Cylch Leader - Hannah Jones  01570422391

 

Care and Social Services Inspectorate Wales

0300 7900 126