Letterhead Carreg Hirfaen

 

17/07/20

Annwyl riant / warcheidwad,

Yn gyntaf, carwn ddiolch i'r gymuned ysgol gyfan am y ffordd y maent wedi cyd-dynnu a chydweithio dros y cyfnod hwn. Yn sicr mae yr athrawon yn gwir werthfawrogi ymdrechion y disgyblion dros y cyfnod clo ynghyd â’r gefnogaeth o’r cartref. Yn ogystal, maent oll yn hapus iawn gydag ymrwymiad y disgyblion tros y tair wythnos diwethaf. Y maent hefyd wedi gwerthfawrogi'r holl negeseuon caredig yn diolch iddynt am eu hymdrechion wrth ddarparu addysg mewn ffordd wahanol iawn i'r arfer tros y misoedd diwethaf.

Gyda’r ysgol yn cau am yr haf heddiw (ar ddydd Gwener), yr ydym bellach yn troi ein sylw at fis Medi. Rwyf am osod y darlun cyffredinol o weithdrefnau’r ysgol ar gyfer tymor yr hydref. Ond cyn gwneud hynny, y mae’n bwysig i ni ddeall ein bod yn gwneud yr addasiadau hyn er mwyn diogelu ein cymunedau rhag effeithiau Covid-19. Tros y ddeufis nesaf, mi allai hyd at ddau gan mil o ymwelwyr ddod i'r ardal ac y mae hyn yn amlwg yn cynyddu’r posibilrwydd o’r haint yn lledi’n lleol. O ganlyniad, ym mis Medi mi fydd pethau’n wahanol, ond carwn bwysleisio taw yr un ydy’r staff ac yr un fydd y croeso twymgalon yma yn Carreg Hirfaen. Byddwn yn parhau i weithredu fel cymuned Ysgol Carreg Hirfaen.

EGWYDDORION

Wrth lunio’r canllaw isod y mae’r ysgol wedi ceisio glynu at yr egwyddor sylfaenol o leihau y nifer o gysylltiadau rhwng dysgwyr a staff, rhwng dysgwyr a’i gilydd, rhwng rhieni a staff, a rhwng rhieni a'i gilydd. Drwy wneud hyn yr ydym nid yn unig yn lleihau y perygl o haint Covid-19 yn yr ysgol ond hefyd yn sicrhau, pe bai yna achos ymhlith staff neu ddisgyblion, byddai’r nifer a fyddai’n cael eu heffeithio mor fychan a phosib.

Rydym felly yn bwriadu parhau efo'r drefn lle mae disgyblion y gwahanol ddosbarthiadau yn cyrraedd a gadael yr ysgol ar amseroedd sy'n amrywio.

Dosbarth

Cyrraedd

Gadael

Mynedfa Rhif

Sawel

8.50am - 9am

2.50pm - 3pm

1

Crwys

8.40am - 8.50am

3pm - 3.10pm

1

Hathren

8.30am - 8.40am

3.10pm - 3.20pm

1

Caio

8.50am - 9am

3.10pm - 3.20pm

2

Rhos

8.40am - 8.50am

3pm - 3.10pm

2

Fana

8.30am - 8.40am

2.50pm - 3pm

2

Ysgol Feithrin

9am - 9.10am

12.10pm

1

ASESIAD RISG

Tan arweiniad yr Awdurdod Lleol mae’r ysgol yn paratoi asesiad risg manwl ar gyfer Medi 2020 a fydd yn weithredol tra’n bod ni’n gweithio dan fesurau Covid-19. Unwaith ein bod wedi cwblhau’r gwaith hwn, byddwn yn gosod copi ohono ar wefan yr ysgol. Byddwn yn rhoi gwybod ichi drwy neges-destun pan y bydd wedi ei gyhoeddi ar y wefan.

MESURAU ATALIOL

O fis Medi ymlaen byddwn yn gweithredu o dan amodau gwahanol a fydd yn ceisio sicrhau ein bod yn lleihau y posibilrwydd o ledi Covid-19, tra’n parhau i fod yn darparu addysg eang a chytbwys sy’n cynnig y profiadau gorau oll i’n disgyblion.

Mesurau

1.  Atal – ni ddylai disgyblion sy’n teimlo’n anhwylus fynychu’r ysgol nac ychwaith eu cysylltiadau teuluol, er enghraifft brodyr a chwiorydd. Ym mis Medi byddwn yn parhau i fesur tymheredd disgyblion yn y bore. Bydd disgyblion sy’n dangos tymheredd uchel yn cael eu hynysu a’u hanfon adref cyn gynted â phosib. Os digwydd hyn, dylai’r teulu cyfan ddilyn y protocolau ynysu a bydd yr ysgol yn hysbysu’r Cyngor Sir. 


2.  Glanhau dwylo'n drylwyr ac yn amlach na'r arfer – bydd yr ysgol yn parhau gyda’r arfer o ddiheintio a golchi dwylo yn ystod y dydd. Er enghraifft, wrth gyrraedd yn y bore, cyn mynd i’r dosbarth, cyn cinio, wedi cinio, cyn mynd adref. Yn ogystal, pan fydd disgybl yn mynd i’r tŷ bach, bydd angen iddynt ddiheintio cyn defnyddio’r toiled ac yna gochi dwylo yn syth wedi hynny. 


3.  Sicrhau hylendid da – yn ogystal a sicrhau hylendid dwylo, mae angen sicrhau hylendid anadlol da trwy ddefnyddio’r dull ‘catch it, kill it, bin it’. Byddwn hefyd yn sicrhau ein bod yn agor y ffenestri ac yn cadw drysau ystafelloedd dosbarth ar agor er mwyn sicrhau bod aer yn cylchdroi. 


4.  Mwy o lanhau, gan gynnwys glanhau arwynebau sy'n cael eu cyffwrdd yn aml – byddwn yn sicrhau ein bod yn gweithredu trefniadau glanhau ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys glanhau ystafelloedd dosbarth rhwng grwpiau, glanhau offer arbenigol rhwng pob grŵp, glanhau toiledau yn ystod y dydd ac yn y blaen. 


5.  Lleihau cyswllt rhwng unigolion a chynnal pellter cymdeithasol lle bynnag y bo modd – mae canllaw Llywodraeth Cymru yn nodi yr angen i barhau gyda’r ymbellhau 2 fetr ond hefyd yn cydnabod nad yw hyn yn bosib gyda’n disgyblion ieuengaf. O ganlyniad, ar gyfer disgyblion oed-cynradd, eu grŵp cyswllt hwy ydy’r dosbarth. Y mae hyn yn golygu na fydd y disgyblion yn cymysgu tu allan i’r grŵp yma yn ystod y dydd. Byddwn yn trefnu amserlen chwarae a chinio a fydd yn hyrwyddo hyn. Yn ogystal, ni fyddwn yn cynnal gweithgareddau torfol, er enghraifft gwasanaethau boreol. Ar draws yr ysgol, bydd ystafelloedd yn cael eu cynllunio er mwyn lleihau y posibilrwydd o drosglwyddo Covid-19. Er enghraifft, bydd desgiau yn cael eu trefnu fel bod disgyblion yn wynebu’r athro.

Tu allan i’r dosbarth, bydd yr amserlen yn cael ei newid er mwyn lleihau cysylltiadau. Bydd dau eisteddiad cinio ar draws yr ystod oed. Bydd mannau chwarae yn cael eu rhannu yn barthau penodol. Mae’r holl fesurau hyn er mwyn sicrhau lleihad yn nifer y cysylltiadau dyddiol.

Bydd angen i ddisgyblion sicrhau eu bod yn dod ag offer cywir i’r ysgol gan na fydd hawl rhannu pethau megis pensiliau, prennau mesur ac ati. Yn ogystal, byddwn yn newid ein polisi marcio am gyfnod er mwyn lleihau’r angen i athrawon i gasglu llyfrau disgyblion. Bydd athrawon yn cynnig mwy o adborth ar lafar i ddisgyblion. Yn ogystal, bydd gwaith cartref yn cael ei gyflwyno drwy J2E, Hwb a Teams.

6. Lle bo angen, bydd staff yn parhau i ddefnyddio offer amddiffynnol personol (PPE) priodol – bydd rhai aelodau staff yn parhau i ddefnyddio PPE. Er enghraifft, staff cynorthwyol sy’n cefnogi un i un, rhai staff arlwyo

YMATEB I HAINT

7. Ymgysylltu â'r Strategaeth Diogelu Olrhain Profi (Test Trace Protect) – os cwyd achos o Covid-19 dilynir protocolau Diogelu Olrhain Profi (TTP). O ddilyn y canllawiau a amlinellwyd yn flaenorol, bydd y nifer o gysylltiadau yn llawer is, felly grwpiau cyswllt, er enghraifft un dosbarth cynradd neu un grŵp blwyddyn uwchradd fyddai’n cael ei heffeithio yn hytrach na’r ysgol gyfan.

8.Rheoli achosion a gadarnhawyd o COVID-19 ymhlith cymuned yr ysgol – pe bai achos(ion) o Covid-19 yn cael ei gadarnhau yn yr ysgol, gallai hyn olygu y byddai grwpiau neu flynyddoedd yn gorfod ynysu. Mewn amgylchiadau eithriadol, gallai’r ysgol gyfan gau. Yr ydym yn datblygu cynlluniau ar hyn o bryd i sicrhau y byddai’r addysgu yn medru parhau o dan yr amgylchiadau hyn.

GWEITHDREFNAU ERAILL

9. Trafnidiaeth –bydd Llywodraeth Cymru yn rhyddhau canllaw pellach ar drafnidiaeth dros yr haf a fydd yn llywio polisi trafnidiaeth Sir Gaerfyrddin.

10. Presenoldeb – mae’n ofynnol i bob disgybl fod yn bresennol o 14 Medi 2020 ymlaen heblaw fod yna resymau meddygol dilys. Os ydy disgybl yn medru mynychu, dylid gwneud hynny. Ni fydd yr ysgol yn parhau i ddarparu gwaith ar-lein ym mis Medi heblaw ar gyfer disgyblion sy’n cysgodi oherwydd cyflyrau meddygol.

11. Cinio Ysgol – bydd yna newidiadau sylweddol i drefniadau cinio, gyda dau eisteddiad ar gyfer disgyblion ar draws yr ystod oed. Y mae hyn er mwyn sicrhau na fydd disgyblion o grwpiau cyswllt gwahanol yn rhannu byrddau, offer ac ati.

Am y pythefnos cyntaf bydd angen i ddisgyblion sy’n derbyn prydiau ysgol am ddim, ac sy’n derbyn taliadau o Gyngor Sir Caerfyrddin dros y cyfnod clo, dalu am ginio oherwydd y byddant yn parhau i dderbyn taliadau hyd at 11 Medi 2020.

Siop Ffrwythau - Ni fydd siop ffrwythau'r ysgol ar agor yn ystod y pythefnos gyntaf yn ôl ym mis Medi. Gall disgyblion ddod â ffrwyth eu hunain gyda hwy i'r ysgol.

6.  Ymweliadau Addysgol – am y tro, ni fydd yna ymweliadau addysgol. 


7.  Gwisg Ysgol – bydd disgyblion mewn gwisg ysgol arferol ym mis Medi. Gellir prynu'r wisg o'r ysgol yn unig a byddwn ar agor ar gyfer y perwyl hyn ar ddydd Mawrth Medi'r 1af a'r dydd Mercher Medi'r 2il. Ni fydd disgyblion yn cael defnyddio’r ystafelloedd newid ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol. O ganlyniad, gofynnir i bob disgybl wisgo gwisg ymarfer corff ar y diwrnodau hynny. Yn ogystal, dylid gwisgo dillad addas dros hyn, er enghraifft tracwisg. 


14. Clwb Brecwast a’r Clwb Gofal ar ôl Ysgol – yn dilyn penderfyniad Sirol ni fydd y Clwb Brecwast yn agor ar ddechrau Medi. Bydd yr Awdurdod Lleol yn asesu diogelwch clybiau brecwast a chlybiau wedi ysgol yn ystod tymor yr hydref. Ni fydd yr Hwb Gofal yn ail-agor. Bydd Meithrinfa Seren yn parhau i gynnig gofal ar ol ysgol, i ddisbyglion Carreg Hirfaen - daw mwy o wybodaeth am eu trefniadau erbyn dechrau mis Medi.

Fel y gwelwch, y mae’r mesurau uchod yn rhai sylweddol sy’n achosi newidiadau sylfaenol i rediad yr ysgol. Er mwyn hwyluso hyn, byddwn yn dilyn yr amserlen ail-agor ganlynol:

Screen Shot 2020 07 17 At 34250 PM

Fel y gwelwch, ar y diwrnod cyntaf (dydd Iau Medi 3ydd), Dosbarth Sawel a Dosbarth Fana bydd yn mynychu’r ysgol, gyda Dosbarth Crwys yn dechrau ar ddydd Gwener, Medi 4ydd. Yn ystod yr ail wythnos, byddwn yn cynyddu’r niferoedd a fydd yn bresennol gyda phawb yn ôl erbyn dydd Mercher, 9fed Medi 2020.

Os ydych am holi cwestiwn neu am wybodaeth ychwanegol, yna e-bostiwch

pen@hirfaen.ysgolccc.org.uk

Yn olaf, dymuniadau gorau i'n disgyblion Blwyddyn 6 sydd yn symud ymlaen i'r ysgol Uwchradd ym mis Medi. Diolch am fod yn ddisgyblion Ysgol Carreg Hirfaen ar hyd yr amser a phob lwc i chi yn eich ysgolion newydd.

Mwynhewch y gwyliau ac edrychwn ymlaen i'ch gweld ym mis Medi.

Yn gywir,


Aled Jones Evans (Pennaeth)

 

 

Letterhead Carreg Hirfaen

17/07/20

Dear parent / carer,

Firstly, I would like to thank the whole school community for the way in which they have come together over this period. I know that the teachers have really appreciated the pupils' efforts over the lockdown period as well as the support from home. In addition, they are all very happy with the level of commitment shown over the last three weeks. They have also appreciated all the kind messages thanking them for their efforts in providing education in a very different way over the recent months.

With the school closing for the summer today (Friday), we are now turning our attention to September. In this update, I want to give an outline of how school procedures will be different for this Autumn Term. But before doing so, it is important for us to understand that we are making these adjustments to protect our communities from the effects of Covid-19. Over the next two months, up to two hundred thousand visitors could come to this area and this obviously increases the possibility of the infection spreading locally. As a result, in September things will be different, but I wish to emphasise that it’s the same staff teaching the pupils and the welcome here at Carreg Hirfaen will be as warm as ever. Through all this we will continue as the close knit community of Ysgol Carreg Hirfaen.

PRINCIPLES

In producing the guidance below the school has sought to adhere to the basic principle of reducing the number of contacts between learners and staff and between learners themselves. By doing this we are not only reducing the risk of Covid-19 infection in the school but also ensuring that, should there be an outbreak among staff or pupils, the number affected would be as small as possible.

Therefore we plan on continuing with the current arrangements for a staggered start and end to the school day.

Class

Arrive

Finish

Access Gate

Sawel

8.50am - 9am

2.50pm - 3pm

1

Crwys

8.40am - 8.50am

3pm - 3.10pm

1

Hathren

8.30am - 8.40am

3.10pm - 3.20pm

1

Caio

8.50am - 9am

3.10pm - 3.20pm

2

Rhos

8.40am - 8.50am

3pm - 3.10pm

2

Fana

8.30am - 8.40am

2.50pm - 3pm

2

Ysgol Feithrin

9am - 9.10am

12.10pm

1

RISK ASSESSMENT

The school is preparing a detailed risk assessment for September 2020 which will be operational while we are working under Covid-19 measures. Once we have completed this work, we will place a copy on the school website. We will notify you through text message when it has been published.

PROTECTIVE MEASURES

From September onwards we will be operating under different conditions which will seek to ensure that we minimize the possibility of spreading Covid-19, while continuing to provide a broad and balanced education that offers the very best experiences for all of our learners.

Measures

1. Prevention – pupils who feel unwell should not attend school and neither should any other members of their family, for example siblings. In September we will continue to measure pupils’ temperatures in the morning. Pupils displaying high temperatures will be isolated and sent home as soon as possible. If this happens, the whole family should follow the isolation protocols and the school will inform the County Council. 


2. Clean hands thoroughly more often than usual – the school will continue the practice of hand sanitizing and hand washing during the day. For example, when pupils arrive in the morning, before going to class, before lunch, after lunch, before going home. In addition, when a pupil goes to the toilet, they will need to use the hand sanitizer before using the toilet and then wash their hands immediately afterwards. 


3. Ensure good respiratory hygiene by promoting the ‘catch it, bin it, kill it’ approach – as well as ensuring hand hygiene, good respiratory hygiene will be promoted by reinforcing the ‘the catch it, bin it, kill it’ approach. We will also make sure that windows and doors are kept open to ensure that air is circulating in classrooms. 


4. Increased cleaning, including cleaning frequently touched surfaces – we will ensure that we implement additional cleaning arrangements. This includes cleaning classrooms between groups, cleaning specialist equipment between each group, cleaning toilets during the day and so on. 


Minimise contact between individuals and maintain social distancing wherever possible –
Welsh Government guidance notes the need to continue with the 2-meter rule but also recognizes that this is not possible with our youngest pupils. As a result, for primary-aged pupils, their contact group is their class. This means that the pupils will not mix outside this group during the day. We will arrange a play and lunch schedule that will promote this. In addition, we will not now hold communal activities, for example morning assemblies.

Across the school, rooms will be designed to reduce the possibility of Covid-19 transmission. For example, desks will be arranged so that pupils face the teacher.

Outside of class, the timetable will be changed to reduce contacts. There will be two dinner sittings across the age range. Play areas will also be zoned. All of these measures are designed to reduce the number of daily contacts.

Pupils will need to ensure that they bring the correct equipment to school such as pencils, rulers etc as sharing of these items will not be allowed. In addition, we will change our marking policy for this period to reduce the need for teachers to collect pupils’ books. Teachers will offer more verbal feedback to pupils. In addition, homework will be delivered through J2E, Hwb and Teams.

Where necessary, wear appropriate personal protective equipment (PPE) – some staff will continue to use PPE. For example, one-to-one support staff, cleaning staff and some catering staff. 


 

RESPONSE TO ANY INFECTION 


1. Engage with the Test Trace Protect (TTP) Strategy – if a case of Covid-19 arises in school the Test Tracking Protection (TTP) protocols will be followed. With the measures outlined previously, the number of contacts will be much lower, so contact groups, for example one primary class or one secondary year group would be affected rather than the whole school. 


2. Manage confirmed cases of COVID-19 among the school community – if a case or cases of Covid-19 were confirmed at school, this could mean that groups or years would have to isolate. In exceptional circumstances, the whole school may close. We are currently developing plans to ensure that teaching can continue in these circumstances. 


OTHER PROCEDURES

9. Transport – The Welsh Government will be releasing further guidance on school transport over the summer which will inform Carmarthenshire's transport policy. We will update parents when further information becomes available.

10. Attendance – all pupils are required to attend school from 14th  September 2020 unless there are valid medical reasons. If a pupil can attend, then they should do so. The school will no longer continue to provide online work in September except for pupils who are shielding due to medical reasons.

11. Catering – there will be significant changes to lunch arrangements, with two sittings for pupils across the age-range. This is to ensure that pupils from different contact groups do not share tables, cutlery etc.

For the first two weeks, pupils receiving free school meals, and who received payments from Carmarthenshire County Council over the lockdown period, will need to pay for lunch during this time as they will continue to receive payments until 11 September 2020.

Fruit Shop - pupils can bring a fruit with them for a morning snack if they so wish. The School Fruit shop will not be open during the first two weeks back in September.

8.           Educational visits – for the time being, there will be no educational visits. 


9.           School uniform – pupils will be in school uniform in September. Pupils will not be allowed to use the changing rooms for PE lessons. As a result, all pupils are asked to wear the PE uniform on those days they have PE lessons. In addition, suitable clothing should be worn over this, for example a tracksuit. 


14. Breakfast Clubs and after school provision – following a decision by Carmarthenshire County Council, the Breakfast Club will not reopen at the beginning of September. The Local Authority will assess the safety of breakfast clubs during the autumn term. Meithrinfa Seren will offer After School Care and will provide further details to parents at the beginning of term.   

As you can see, the above measures are significant ones that cause fundamental changes to the running of the school. To facilitate this, the school will follow the following re-opening timetable:

Screen Shot 2020 07 17 At 34250 PM 

On the first day back in September, Sawel (Nursery, Reception) and Fana classes will be attending with Crwys class starting on Friday. During the second week, we will be increasing the number of classes attending daily with everyone back in school by Wednesday, 9th September 2020.

Should you have any further questions or for additional information, please email

pen@hirfaen.ysgolccc.org.uk

Finally, best wishes to our Year 6 pupils who are now moving on to their respective secondary schools. Thank you for everything during your time at Carreg Hirfaen and Good Luck at your new schools.

Have a lovely Summer - we look forward to seeing you in September.

Sincerely,


Aled Jones Evans (Headteacher)