Ein Diwrnod Ysgol 

Cyfnod Sylfaen 8.50am - 12:00 1.15pm - 3.20 pm
CA 2 8.50am - 12.15pm    1.15pm - 3.20 pm 

 

GWAITH CARTREF

Gosodir Gwaith Cartref Llythrennedd a Rhifedd ddwy waith yr wythnos.

Dydd Mawrth - Mathemateg

Homework1

Dydd Gwener - Iaith a Sillafu

Books (1)

Darllen - Pob dydd

Bydd pob disgybl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen yn ystod yr wythnos ac anogwn hwy i ddarllen yn rheolaidd gydag oedolyn adref. Carwn i rieni nodi sylwadau yng Nghofnod Darllen ei plentyn wedi iddynt ddarllen gyda hwy.

Homework

 

Ffrwyth

Gall eich plentyn brynu ffrwyth am 20 ceiniog yn ddyddiol o siop ffrwythau'r ysgol. Gall eich plentyn ddod a ffrwyth gydag ef/hi i'r ysgol pe dymunwch.

Fruit

  

Chwaraeon

Bydd plant Blwyddyn 5 a 6 (Miss C Wilkins)) yn cael eu gwersi Chwaraeon ar bnawn dydd Llun a pnawn dydd Iau. Bydd angen dillad addas ar gyfer chwaraeon ar eich plentyn, sef siorts, crys-t ac esgidiau rhedeg neu wisg nofio addas. 

Dydd Llun - Chwaraeon
Dyss Iau - Cit Chwaraeon / Nofio

Pe

  

Gwisg Ysgol 

A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch fod yn dda. 

Uniform

Oes oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiad am unrhyw agwedd o waith ysgol neu les eich plentyn yna cysylltwch gyda ni.

 

Diolch

Miss Carys Wilkins

******

Tymor y Gwanwyn 

Ein thema yw 'The Mad Scientist.'

Byddwn yn dysgu am:

-hanes meddygaeth a drachtiau sydd wedi'i ddarganfod

-edrych ar waith arlunwyr sy'n defnyddio clai yn ei gwaith

- 'drachtiau dwl', creu cymysgeddau gwahanol

-pobl enwog yn hanes meddygaeth

- gwaith trydan

 

Ein thema am yr hanner tymor nesaf yw 'Blitz'.

 

Unknown 1

Bydd y plant yn cael cyfle i ymchwilio a dysgu am yr Ail Ryfel Byd. Fe fyddwn yn astudio:

*Llinell amser yr Ail Rhyfel Byd

*Pobl Dylanwadol y Cyfnod

*Blitz Abertawe

*Efaciwis, dogni bwyd, rôl menywod, blackout ayyb

*Arteffactau o'r cyfnod

Byddwn yn ymweld ag amgueddfa 1940au yn Abertawe ar ddiwedd mis Hydref. 

 

14.9.17 Cyngerdd Peripatetic Sir Gar

Ar Ddydd Iau 14eg o Fedi cafodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 gwahoddiad i weld cyngerdd cerddorol gan gwmni Peripatetic Sir Gar. Roedd y plant wrth eu bodd yn gwrando ar amrywiaeth o ganeuon o dan y thema 'Animeiddio'. 

Medi 17 Cyngerdd

 

26.10.17 Siaradawr Gwadd - Dai Hopkins Jones 

Buodd plant blwyddyn 5 a 6 yn ffodus iawn i glywed am brofiadau Dai (fel efaciwi) yn ystod y rhyfel. Roedd pawb wedi mwynhau ac yn ddiolchgar i Dai am y cyfle i ofyn cwestiynau. 

 

 Dai Yn Siarad Hydref 17

27.10.17 Taith Addysgiadol - Amgueddfa Rhyfel 1940au, Bae Abertawe


Fel rhan o waith thema ar y Blitz fuom ni yn ymweld ag Amgueddfa Rhyfel 1940au ym Mae Abertawe. Cafodd y plant diwrnod hyfryd yn cerdded strydau'r 1940au, eistedd mewn lloches, gwisgo i fyny a chwblau cwis i orffen.

Hydref 17 1   Hydref 17 2

     Hydref 17 4   Hydref 17 5   

Hydref 17 6

 20.11.17 - Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau mawr i Rhun ac Efan am gael i ddewis i chwarae i dim rugby Ysgolion Cynradd Ceredigion.

Rugby Rhun Ac Efan

14.12.17 Ymweliad PC Hannah

Cafodd ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 gwersi gan PC Hannah bore 'ma (14.12.17). Fuodd disgyblion blwyddyn 5 yn dysgu am ymddygiad gwrthgymdeithasol tra bod blwyddyn 6 yn dysgu am gyffuriau.  

Rhagfyr 17 1

 

16.3.18 Trawsgwlad Dyfed

Llongyfarchiadau i Joshua Morris (Bl3) a Casi Gregson (Bl5) am dderbyn trydydd wobr yn y ras yma.

 Casi Mawrth 18

 16.3.18 Dawnsio!

Llongyfarchiadau i bawb a chymerodd rhan yn gystadlaethau dawnsio yn Eisteddfod yr Urdd. Yn ogystal â dod yn drydydd yn y gystadleuaeth dawnsio greadigol, aethoch ati i gipio'r trydedd wobr yn y dawnsio disco!

Urdd Danwsio

16.3.18 Llwyddiant yn Eisteddfod yr Ysgol

Buodd y pedwar yma yn llwyddiannus iawn yn Eisteddfod flynyddol yr Ysgol. Da iawn chi!

Eisteddfod

29.3.18 Ymweld a'r Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth

Aethom ni i ymweld ag arddangosfa 'Kyffin Williams' yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Llyfrgell1   Llyfrgell2   Llyrgell3   Llyfrgell4   Llyfrgell5

16-18 Ebrill 2018 Glanllyn

Glanllyn1   Glanllyn3   Glanllyn4 Glanllyn6

 

Glanllyn5   Glanllyn2

 

3.5.2018 - Chwilio am drychfilod!

Fel rhan o'n gwaith gwyddionaeth buom ni yn chwilio am lau coed yn yr ardd wyllt. Dyma ni yn gwneud hyn!

31880866 2113906772214060 439488756265779200 N   

31934253 2113906792214058 5900914808458313728 N

 

24ain o Fai 2018 - Ŵyl Ffilmiau

Heddiw, treuliodd y plant diwrnod gyda blynyddoedd 5 a 6 y sir ym Mro Pedr. Cymerwyd rhan mewn gŵyl ffilmiau bore ma a chafwyd chwaraeon prynhawn yma. Mae'r plant wedi bod yn brysur iawn yn gwneud ffilm ar gyfer heddiw ac mi oeddent nhw'n hapus iawn i dderbyn 'Oscar'!!

IMG 0351

 7fed o Fehefin 2018 - Bible Explorers

Dros yr wythnosau diwethaf mae disgyblion blwyddyn 5 a 6 wedi cymryd rhan mewn sesiynau addysg grefyddol wedi'i ddarparu gan y Bible Explorers. Dyma nhw yn ymarfer y symudiadau maent wedi dysgu er mwyn gofio'r stori:

IMG 0053