Datganiad o Bwrpas

Mae Cylch Meithrin Carreg Hirfaen yn darparu sylfaen gref i’n plant blynyddoedd cynnar ddatblygu eu gwaith dysgu a chwarae a’u sgiliau cymdeithasol, a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.  Bu’r Cylch yn gweithredu fel Cylch Meithrin Coedmor mewn caban ar hen safle Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen ac mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad o ddarparu addysg blynyddoedd cynnar. Symudodd i’w leoliad newydd yn ystod gwanwyn 2016.

Mae’r Cylch wedi’i leoli mewn ystafell bwrpasol ar gampws Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen ym mhentref Cwmann. Mae’r ystafell yn fawr ac mae’n cynnwys gwahanol ardaloedd gan gynnwys cornel ddarllen ac ardal grefft, yn ogystal â digon o le i chwarae. Yn ogystal, mae gan y Cylch ardal chwarae bwrpasol yn yr awyr agored gyda phwll tywod, cegin chwarae a blociau adeiladu a llawer o deganau eraill. Mae’r ardal hon wedi’i chysgodi ac yn addas i’w defnyddio ym mhob tywydd. At hynny, mae’r Cylch yn gallu defnyddio ardal chwarae meddal y tu allan i ystafell y dosbarth Derbyn, yn ogystal â’r ardal chwarae antur, yr ardal arddio a’r caeau chwarae. 

Caiff y Cylch ei redeg gantair aelod o staff, sef arweinydd y Cylch (Mrs Hannah Jones) a’r cynorthwywyr (Miss Debbie Luker a Mrs Charlotte Morgan).  Mae gan bob un ohonynt gymhwyster NVQ Lefel 3 mewn gofal plant (ar wahân i Miss Charlotte sydd â llawer o gymwysterau eraill), ac mae ganddynt dystysgrifau perthnasol mewn diogelu plant a iechyd a diogelwch.  Mae’r staff i gyd yn cael hyfforddiant rheolaidd ym mhob agwedd ar addysg blynyddoedd cynnar.

 

Mae oriau gweithredu’r Cylch fel a ganlyn:

 

Dydd Llun i  ddydd Gwener 8.30yb – 12.00yp.

Dydd Llun i ddydd Iau 1.00yp - 3.15yp.

 

Manylion Cyswllt

Arweinyddes y Cylch

Hannah Jones  01570422391

 

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

0300 7900 126