Ein Diwrnod Ysgol

Cyfnod Sylfaen 8.50am - 12:00 1.15pm - 3.20 pm
CA 2 8.50am - 12.15pm    1.15pm - 3.20 pm 

 


Darllen 

Bydd pob disgybl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen yn ystod yr wythnos ac anogwn hwy i ddarllen yn rheolaidd gydag oedolyn adref. Carwn i rieni nodi sylwadau yng Nghofnod Darllen ei plentyn wedi iddynt ddarllen gyda hwy.

Homework

 

Ffrwyth

Gall eich plentyn brynu ffrwyth am 20 ceiniog yn ddyddiol o siop ffrwythau'r ysgol. Gall eich plentyn ddod a ffrwyth gydag ef/hi i'r ysgol pe dymunwch.

Fruit

  

Chwaraeon

Bydd plant Blwyddyn 1 (Mrs Evans) yn cael eu gwersi Chwaraeon ar bnawn dydd Mercher. Bydd angen dillad addas ar gyfer chwaraeon ar eich plentyn, sef siorts, crys-t ac esgidiau rhedeg. 

Pe

  

Gwisg Ysgol 

A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch fod yn dda. 

Uniform

Oes oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiad am unrhyw agwedd o waith ysgol neu les eich plentyn yna cysylltwch gyda ni.

 

Diolch

Mrs Nia Evans

******

Thema

Ein thema ar gyfer y tymor yma (Tymor y Gwanwyn 2019) yw 'Anghenfilod Arbennig'.

Yn ystod y tymor, byddwn yn edrych ar - 

Deinosoriaid

Ffosilau ac esgyrn

Ffaith a ffuglen

Dreigiau a marchogion

Cestyll

Straeon tylwyth teg

Brenhinoedd a breninesau

Tywysogion a thywysogesau

Tyrau, pontydd a thwneli

**********

Thema

Ein thema ar gyfer y tymor yma (Tymor yr Haf) yw 'Creaduriaid bach a mawr'.

Yn ystod y tymor, byddwn yn edrych ar: - 

Anifeiliaid yng Nghymru

Anifeiliaid o gwmpas y byd

Anifeiliaid y sw / jyngl

Anifeiliad mewn perygl

RSPCA

Creaduriaid sy'n byw yn yr awyr, ar y tir, yn y dwr ac o dan y ddaear 

Cynefinoedd

Dosbarthu

Cylch bywyd y broga

Ailgylchu

Bod yn dditectif natur              

Fferm Folly

Cafodd bawb ddiwrnod hyfryd ar ein taith addysgiadol i Fferm Folly. Cawsom hwyl yn gweld a dysgu am yr holl anifeiliaid, yn enwedig y jiraffod, pengwiniaid a rheinos.

P1020387

 P1020426    P1020427 

 

 

 

P1020452

P1020443

    

Ein thema ar gyfer y tymor yma (Tymor y Gwanwyn) yw 'Dewch i Ddarganfod'.

 

Yn ystod y thema byddwn yn edrych ar -

Archwilio'r ardal leol:

Nodweddion dynol a ffisegol

Grwpiau a chlybiau yn y gymuned

Pobl sy'n gweithio yn yr ardal leol

Ffigurau lleol sy'n bwsig yn y gymuned

Adeiladau yn y gymuned leol 

Archwilio'r byd:

Gwledydd/diwylliannau o gwmpas y byd

Dillad/bwyd/tywydd/cerddoriaeth/dawns

Gwyliau a theithiau

Crefyddau eraill

Cymharu a chyferbynnu â Chymru

Bwyd o gwmpas y byd

Masnach deg

Ling di Long

Fe dreuliodd blant blynyddoedd 1 a 2 brynhawn ym mwyty Tseiniaidd Ling di Long. Yno, cafwyd y cyfle i flasu amrywiaeth o fwydydd traddodiadol. Blasus iawn!

P1020126

P1020117

P1020118

Y Ganolfan Hamdden

Fel rhan o'n gwaith thema sy'n edrych ar bobl sy'n gweithio'n ein hardal leol rydym wedi ymweld â Chanolfan Hamdden Llanbed. Fe fuon yn siarad efo'r rheolwr am ei waith ac yna fe gawsom ein tywys o gwmpas yr adeilad.  Roedd y plant wrth eu bodd yn gweld offer y gampfa!

P1020066

P1020068

Dyma rai o'r gweithgareddau rydym yn mwynhau yn y dosbarth ac yn yr ardal allanol.P1020100

P1020101

P1010979

P1010649

 

P1010703P1010510

P1010556

 

P1010602 

P1010480

P1010482 

 

Eli2c Lynwen2c Amelia

 

Elin

Mia A Elliott2

Oliver A Cai

Ymwelwyr Pwysig

Daeth Gill i siarad gyda ni am lendid personol gan gynnwys y pwysigrwydd o olchi ein dwylo'n gywir.

P1010669P1010673

Daeth PC Eleri i siarad gyda ni am bwysigrwydd cadw'n ddiogel ar Noson Calan Gaeaf a NosonTan Gwyllt.

P1010652

Daeth Sali Mali i'n gweld ni i ddathlu 'Diwrnod Shwmae, Sumae'.

P1010618

  

IMG 0703

Sbri diri 

IMG 0679

Gweithdy Dawns

IMG 1873

IMG 1865